JuiceBox Garanti

KONVENSJONELL FABRIKKGARANTI
Denne konvensjonelle garantien (heretter indikert som “Garanti”) tilbys, alt etter område,
som “Enel X”), oppført i tabellen vedlagt denne garantien.
Garantien er kun ment for “Forbrukere”, det vil si kunder som har kjøpt produktet til andre
formål enn nærings-, handels-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, og påvirker ikke rettighetene
ved kjøp av forbruksvarer som forutses i Direktiv 99/44/EF og tilhørende nasjonale
lover knyttet til dette direktivet.
Garantien dekker feil som alt var tilstede når produktet ble levert og som er en følge av
material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien dekker uansett ikke ordinært vedlikehold av produktet
og/eller feil som skyldes en normal slitasje på produktet og/eller de enkelte delene
produktet består av.
For å fremme krav under garantien er det tilstrekkelig å ta kontakt med Enel X, eller en av
deres autoriserte partnere, oppført i kontaktlisten på nettsiden: ”www.support-emobility.
enelx.com”. Personlige data, telefonnummer, dokumentasjon som bekrefter kjøpsdato og
produktmottak, samt en kort beskrivelse av feilen som ble oppdaget, må legges ved kravet.
Vårt servicesenter vil deretter sørge for å ta kontakt.
Skulle eventuelle feil som dekkes av garantien bli bekreftet, forbeholder Enel X seg retten
til først og fremst å gripe inn gjennom fjernhjelp, eller fjernstyrt feilsøking, også gjennom
en av sine autoriserte partnere.
Kun hvis disse fremgangsmåtene ikke klarer å løse feilen vil Enel X utføre en reparasjon
av produktet, eller av de mangelfulle bestanddelene. Kun i de tilfeller hvor en eventuell
reparasjon ikke er mulig vil Enel X, uten betingelser, sørge for at mangelfulle bestanddeler
eller hele produktet byttes ut.
All service som tilbys under garantien er gratis og medfører ingen ekstra kostnader for
forbruker. Kontroller og tekniske inngrep som ikke dekkes av denne konvensjonelle Garantien,
vil bli utført av Enel X, eller en autorisert partner, mot en likeverdig betaling, avtalt
mellom partene.
Garantien har en varighet på 2 år fra leveringsdato, som enten er oppført på vareleveringens
kvittering eller på andre faktura- eller transportdokumenter. I Storbritannia og
Nord-Irland har garantien en varighet på 3 år, mens den i Spania har en varighet på 5 år.
“Forbruker” taper alle rettigheter forutsatt i Garantien hvis fabrikanten ikke informeres om
eventuelle feil som dekkes av Garantien innen to måneder fra de ble oppdaget.

Denne konvensjonelle Garantien frafaller ved følgende tilfeller:
(a) Endringer, eller uansett forandring av produktet og/eller programvaren i forhold til
vilkårene under levering.
(b) Bruk av ikke originale reservedeler.
(c) Reparasjoner utført av tredjeparter uten uttrykkelig tillatelse fra Enel X S.r.l.
(d) Annullering, fjerning eller endring av produktets serienummer                                                                (e) Misbruk og/eller bruk og vedlikehold av produktet som avviker fra forutsett bruk, oppført
av fabrikanten i håndboken for bruk og vedlikehold og/eller i salgskontrakten.
(f) Skjødesløs bruk og/eller vedlikehold av produktet, feil eller uegnet bruk og/eller
vedlikehold av produktet som avviker fra informasjonen, instruksjoner og forholdsregler
for bruk oppført i håndboken for bruk og vedlikehold, eller i et hvilket som
helst annet dokument som følger med produktet.
(g) Bruk av produktet med et uegnet, mangelfullt, ødelagt elektrisk anlegg og/eller
som ikke er kompatibelt med gjeldende lovgivning.
(h) Bruk av produktet i kombinasjon med program- eller maskinvarer (f.eks. nettverksutstyr),
som er ulike de som indikeres i dokumentasjonen levert sammen med produktet
og/eller som uansett ikke leveres, støttes eller uttrykkelig autoriseres av Enel X S.r.l.
Ansvarsfraskrivelse
Enel X S.r.l. fraskriver seg ethvert ansvar for en hvilken som helst direkte eller indirekte
skade forårsaket av bruker eller tredjeparter og som grunnes en feil bruk av produktet i
forhold til hva som er oppført i håndboken for bruk og vedlikehold, i salgskontrakten og/
eller andre dokumenter som følger med produktet, eller uansett en hvilken som helst bruk
som strider imot loven og normale regler for forsiktighet og omhu.
Land Datterselskaper VAT